Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                
Beleidsplan gemeente “Wartengahe”. 

I. Inleiding (verantwoording-werkwijze)    
 
Per 1 mei 2004 is de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) opgericht. Aan de kerkenraden is gevraagd een nieuw beleidsplan op te stellen in hun gemeente.
In de protestantse gemeente Wartengahe is hiertoe een commissie opgericht bestaande uit vijf leden: Joukje Abma,  Sjieuwke Boringa, Berber Bruinsma, Erica Haijtema, Lammert Steendam.
Het laatste beleidsplan van onze kerkelijke gemeente dateerde van februari 1996.
De nieuwe beleidsplancommissie kwam in oktober 2005 voor het eerst bij elkaar.
In november vond een gesprek met de kerkenraad plaats, waarin is gesproken over het profiel van onze kerkelijke gemeente en haar sterke en zwakke kanten.
 
De kernvragen vanuit de kerkenraad zijn:
  1. hoe betrek je meer mensen bij de kerk
  2. hoe breng je meer structuur aan in het beleid
 
De commissie heeft zich vervolgens in de huidige structuur van onze kerkelijke gemeente verdiept en haar activiteiten in kaart gebracht, na gesprekken met alle betrokkenen.
De knelpunten, ideeën en wensen die naarvoren gebracht werden, heeft de commissie vertaald in dit conceptbeleidsplan, dat door kerkenraad en gemeente besproken moet worden.
Tevens heeft de commissie gebruik gemaakt van ervaringen van andere kleine kerkelijke gemeenten in de regio en van het werkboek “Bronnen voor Beleid”  uitgegeven door de Protestantse Kerk.
 
II. Typering van de gemeente: sterke en zwakke kanten         naar boven
 
De protestantse gemeente Wartengahe is een kleine gemeenschap met een grote onderlinge band tussen de gemeenteleden. Men kent elkaar goed; er is ruimte voor verschillende geloofsbelevingen. Men is trots op zijn gemeente en op haar twee mooie kerken in Warstiens en Warten, waar wekelijks afwisselend een kerkdienst wordt gehouden op een vast tijdstip: om 9.30 uur op de zondagochtend. Er is een kleine groep trouwe kerkgangers.
De gemeente is klein, wat haar kwetsbaar maakt: alle taken moeten door een kleine groep mensen gedaan worden. De onderlinge verbondenheid is positief, maar kan ook maken dat je je minder openstelt naar buiten toe. De lijnen zijn kort naar elkaar toe, maar daardoor is de structuur in de kerkelijke organisatie en het beleid onduidelijk.
De vaste structuur rond de kerkdiensten, zowel wat betreft tijdstip als vorm, werkt éénrichtingsverkeer in de hand en kan drempelverhogend werken.
 
Beleidsvisie:   “ wat voor gemeente willen wij zijn “
 
-         in onze kerkelijke gemeente staat de verkondiging van het evangelie centraal, in eensfeer
      waar ruimte is voor geloof in een God van liefde en gerechtigheid, ruimte voor twijfel en
      onzekerheid, maar ook voor hoop en inspiratie

 
-         een gemeente die er voor iedereen wil zijn in al z’n verscheidenheid en veelkleurigheid
 
-         een gemeente die gebruik maakt van creatieve talenten van mensen om de betrokkenheid
      binnen en buiten de gemeente te vergroten

 
-         een gemeente die openstaat voor nieuwe ideeën omtrent vieringen en liturgie
 
-         een gemeente die openstaat voor samenwerking met andere geloofs-gemeenschappen, om
      zichtbaarder te worden naar buiten toe, en om samen antwoorden te vinden op de
      vraagstukken in de samenleving

 
 
III. Structuur van de gemeente           naar boven
 
De kerkenraad bestaat uit de predikant, de voorzitter/kerkrentmeester, een ouderling/scriba, een ouderling, een kerkrentmeester, een kerkrentmeester/diaken en twee diakenen. I.v.m. de openstaande vacatures voor ouderling en diaken vervullen twee kerkenraadsleden momenteel een dubbelfunctie. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het leiding geven aan het werk van de gemeente. Of, zoals de kerkorde het formuleert: ‘voor de opbouw van de gemeente in de wereld’. De dagelijkse leiding is in handen van het moderamen.
 
IV. Organisatie            naar boven
 
De verdere taken van de kerkenraad zijn:
 * deelname klassikale vergaderingen
 * contact houden met het gelegenheidskoor
 * contact houden met de liturgiecommissie
 * kerkbalans ophalen
 * namen overledenen bijhouden
 * uitnodiging herdenkingsdienst
 * samenwerking Reduzum
 * organisatie gemeenteavonden
 * organisatie groothuisbezoeken
 * verslaggeving kerkenraadsvergadering
 * bezoeken nieuw ingekomenen
 
De taken van de predikant zijn:
 * preekbeurten
 * pastoraat
 * bezinning/pastoraal deel in het kerkblad
 * leiding van de gespreksgroep
 * lid van de identiteitscommissie van de basisschool te Wergea en het onderhouden van de contacten met de basisschool te Warten
 * bestuurslid van het Popma Gasthuis te Wergea
 
De taken van de voorzitter zijn:
 * i.s.m. het moderamen de agenda opstellen voor de kerkenraadsvergadering
 * met het moderamen de eerste lezing van de post verzorgen
 * lid van de Raad van Kerken
 * preekrooster
 * verzorgt de volgende rubrieken in het kerkkrantje:
    -nieuws van de kerkenraad

    -schema vervoer naar de kerken
 
De taken van het college van kerkrentmeesters zijn:
 * financieel beheer(o.a. jaarrekening en begroting en organisatie kerkbalans)
 * beheer en administratie kerkhof Warstiens
 * beheer kerkelijke gebouwen, landerijen etc.
 * contact met pachters, het waterschap, de koster van Warstiens, Plaatselijk belang Warstiens
 * kosterschap van Warten:
    - vooraf en tijdens erediensten

    - beheer consistorie Warten
    - kleine klusjes en voorraadbeheer consistorie Warten
    - rondleidingen in kerkgebouw
* bijhouden van de doop- belijdenis- en trouwboeken
 
De taken van de ouderlingen zijn:
 * ouderling van dienst: - afkondigingen
     - consistoriegebed
     - begeleiding gastpredikant
     - bloemen na de dienst wegbrengen
 * bezoekwerk
 * verzorging bloemenrubriek in het kerkblad
 
De taken van de scriba zijn:
 * verzorging in- en uitgaande post
 * verwerking post in leesmap
 * vermenigvuldiging en rondbrengen vergaderstukken kerkenraad
 * archivering
  
De taken van de diakenen zijn:
 * collecteren tijdens de diensten
 * afdragen collectes
 * publiciteit collectes in kerkblad en d.m.v. affiches
 * Lilianefonds
 * verzorging avondmaal:
    
- inkoop brood en wijn

     - klaarzetten tafel
     - tijdens de dienst
     - afwas en opruimen
* opstellen begroting en jaarrekening
* Contacten met Reduzum en het ringwerkverband
* incidentele projecten zoals de paaskaartenactie en handtekeningenacties
 
De taak van het moderamen is:
 * voorbereiden van de kerkenraadsvergadering
 
Activiteiten door gemeenteleden:
 * gastpredikanten uitnodigen i.v.m. preekrooster
 * laatste contacten met gastpredikanten i.v.m. voorgaan in de dienst
 * doorgeven kerkdiensten aan de media
 * cassettebandjes rondbrengen
 * gelegenheidskoor
 * organisatie kinderkerk
 * redactie kerkblad
 * organisatie drukken, nieten en verspreiden kerkblad
 * rondbrengen en versturen kerkblad
 * liturgiecommissie
 * ophalen oudejaarscollecte
 * beheer consistorie Wergea
 * lidmaatschap identiteitscommissie
 * verjaardagskaarten maken en versturen
 * liturgisch bloemschikken
 * ledenadministratie
 
Tevens wordt er gebruik gemaakt van de diensten van de koster (kerk Warstiens en organisatie rondom begrafenissen) en de organisten.
Het is niet mogelijk om alle taken van de kerkenraad te beschrijven. Omdat de kerkenraad een kleine club is worden diverse incidentele taken gezamenlijk aangepakt. Hierbij kan gedacht worden aan het persoonlijk benaderen van doop- en geboorteleden i.v.m. de ledenadministratie, het bezoeken van diensten i.v.m. inwijding, jubilea en overlijden, het bezoeken van bijeenkomsten georganiseerd door het PDC en het zoeken van kerkenraads- en commissieleden.
Een knelpunt is dat er te veel taken voor te weinig mensen zijn. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden en er kan meer gebruik gemaakt worden van talenten van gemeenteleden.
  
V.  Predikant en Pastoraat              naar boven
De predikant(66,6 %) is verantwoordelijk voor het leiden van de erediensten en zorgt voor toerusting en vorming van gemeenteleden en kerkenraadsleden en is eindverantwoordelijk voor het pastoraat.
Samenvattend zou je het werk van de predikant in vijf gebieden kunnen opsplitsen:
  1. Erediensten
  2. Vorming en toerusting
  3. Pastoraat
  4. Organisatie en beleid, administratie en publiciteit, representatie, kontakten met anderen
  5. Studie en bezinning
Het structurele pastoraat van de predikant bestaat uit:
  1. Pastorale ondersteuning en training van gemeenteleden.
  2. Crisis pastoraat.
Beleidspunten:
-    Eén van de sterke punten van onze gemeente is, dat er een sterke onderlinge band is. Dat betekent
      ook dat we samen verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van deze gemeente, ook naar de 
      toekomst toe.

-         De predikant zou binnen het pastoraat meer gebruik moeten kunnen maken van gemeenteleden 
      en  commissies.

-         De predikant moet voor het pastoraat een goed bijgewerkt, up to date, overzicht van alle gemeenteleden hebben.
Afspraken/stappenplan:
-         Iedereen moet “pastor” kunnen zijn, binnen en buiten de kerk. Ondersteuning
      hiervoor komt van de predikant. Trainingen voor gemeente leden, kunnen,
      indien nodig, aangeboden worden.
      -    De predikant heeft aandacht voor alle groeperingen binnen de kerkelijke gemeente.
      -    De jeugd moet meer betrokken worden bij het gebeuren in de kerk.
           Op een creatieve manier moeten we een uitnodigende gemeente zijn.
      -    Voor de predikant, de kerkenraad en de commissies moet er een goed
            uitgewerkt overzicht van al onze gemeenteleden zijn
 
 
VI.  Aktiviteiten binnen de gemeente        naar boven
 
1. Liturgiecommissie
De liturgiecommissie is er voor het ondersteunen van de dominee en geeft feedback bij met name bijzondere diensten.
De volgende beleidspunten kunnen genoemd worden:
-         We hebben meer behoefte aan jeugd in de kerk.
-         We gaan op zoek naar gaven en kwaliteiten van gemeenteleden.
-         Pogingen ondernemen om de structuur van het eenrichtingsverkeer te onderbreken.
  
afspraken/stappenplan:
     -    Overleg met predikant en liturgiecommissie over meer variatie in liturgie en diensten.
          Te denken valt aan kinder- en jeugddiensten met muziek en zang die daarbij past.
          Hierbij graag gebruik maken van moderne media.
          Ook zangdiensten en vesperavonden kunnen daar deel van zijn.
          Het koor kan daarbij, zowel individueel als geheel een centrale rol spelen.
-         Er zou meer gebruik gemaakt moeten worden van talenten en kwaliteiten van
      leden en niet-leden. (bijv. verhalen vertellen, schilderen, drama)
-         Diensten moeten laagdrempelig zijn en dat begint al bij de ingang;
      waar de binnenkomers begroet worden. Na elke dienst staat de koffie klaar!
-         In de zomer zou de kerk meer open moeten zijn. Ook de inrichting van de kerk
      kan wat speelser met bijv. een bord over de geschiedenis van de kerk of tentoonstellingen.
-         De beleidsplancommissie stelt voor een jeugddienst commissie en een inrichtings-
      commissie te installeren.
 
2. Kinderkerk
De zondagsschool is nu de kinderkerk. Voor sommige ouders is dit een reden om ook naar de kerk te gaan, terwijl andere ouders de kinderkerk als hoog drempelig ervaren. De kinderkerk
wordt één keer in de veertien dagen gehouden en gemiddeld komen er vijf kinderen.
De kinderen gaan vlak voor de preek naar hun eigen zaaltje. Er wordt gebruik gemaakt van de methode “Kind op Zondag”. De leiding ligt bij één persoon.
De volgende beleidspunten worden genoemd:
-         De organisatie structuur moet minder kwetsbaar worden.
-         De leiding moet feedback en hulp kunnen krijgen uit de gemeente.
afspraken/stappenplan:
-         De organisatie van de kinderkerk is kwetsbaar, omdat de leiding in handen is van
      één persoon. Er zou, om verdere afkalving te voorkomen een beroep gedaan kunnen worden op       een invaller c.q invallers.  
      Ons voorstel is het benoemen van een kleine commissie waarin leiding, invaller en anderen in de
      gemeente feedback kunnen geven.

-         Om ook de basisschool jeugd erbij te betrekken kan in het kader van godsdienst lessen informatie 
      worden verstrekt. Bijv. een excursie naar de verschillende kerken.

-    Samenwerking zoeken met scholen en kerken bij kerkelijke feestdagen.
 
 3. Kerkbladcommissie
Het kerkblad geeft informatie over de gemeente en over kerkdiensten. Het blad is er voor onze kerkelijke gemeente. Het blad wordt bezorgd op ruim 200 adressen.
De volgende beleidspunten zijn aan de orde gekomen:
-         Meer mensen moeten de mogelijkheid hebben het blad te lezen.
-         Om de hele gemeente te blijven boeien is variatie noodzakelijk qua inhoud en lay-out.
  
afspraken/stappenplan:
-         Meer mensen zouden in aanraking moeten komen met het kerkblad.
      Daarom is het wenselijk het blad ook buiten de leden te distribueren. Te denken valt aan  
      tandartspraktijk, huisartspraktijk en dorpshuizen.

-         De lay-out van de omslag moet opvallender.
-         Omdat het blad ook door niet leden gelezen kan worden, zou de inhoud meer
      mensen moeten aanspreken. Naast de vaste rubrieken zoals: roosters en informatie van de 
      dominee, graag meer persoonlijke stukjes van leden, te denken valt aan een interview, maar ook           “nijsgjirrige” stukjes over deze streek.

-         De kinderpagina’s graag afwisselender.
-         Zo mogelijk meer illustraties.
 
4. Gespreksgroepen
Momenteel is er alleen een seniorenpraatgroep actief. Tot voor kort was er ook een gespreksgroep voor de leeftijdscategorie 30-50+. Deze groep is gestopt wegens weinig nieuwe inbreng. Behoefte bestond aan uitbreiding van deelnemers. Samenwerking met Reduzum is ter sprake geweest.
De senioren gespreksgroep is een vaste groep bestaande uit 7 deelnemers die maandelijks bij elkaar komen onder leiding van de dominee.
Het dagelijkse leven maar ook het wereldgebeuren komt aan bod.  Het sociale aspect, de ontmoeting is belangrijk.
De volgende beleidspunten zijn genoemd:
-         Er is behoefte aan meer structuur en verdieping.
-         De deelnemers willen zelf actiever worden bij het inbrengen en de voorbereiding van onderwerpen.
-         Men ziet een taak voor zich weggelegd om zieke en eenzame mensen te bezoeken nu de  
      vrouwenvereniging is weggevallen.

-         Hoe kun je nieuwe mensen erbij betrekken?
afspraken/stappenplan:
-         Uitgangspunt voor de gespreksgroepen:
      Er is ruimte voor ieders mening.
-         De groepsleden inventariseren zelf vooraf onderwerpen. Van daaruit een programma  
      samenstellen, zodat ieder van tevoren weet op welke data welk onderwerp aan de orde komt.

      Twee leden uit de groep bereiden een onderwerp voor.
      De dominee kan dan zorgen voor de verdieping door zo mogelijk een link te leggen tussen het 
      geloof en het onderwerp.

-         Vast agendapunt zou kunnen zijn of er ook zieken of eenzame mensen in hun    
      omgeving wonen die behoefte zouden kunnen hebben aan een bezoekje.
-         Nieuwe mensen aantrekken door over de gespreksgroep te praten en mensen
      uit je eigen omgeving uit nodigen om eens een middag bij te wonen.
-         Voor de 30+ gespreksgroep is het advies om deze weer op te starten en
      samenwerking met Reduzum te zoeken.
-    De kerkenraad zal contact opnemen met de seniorenkring over het verdere verloop i.v.m. het  
      vertrek van onze dominee.

BIJLAGES

 

1.              Leren van onze buren  

 

2.              Structureel vacant: gevaar… en nieuwe kansen!

 

3.              Tintelende energie in kerk met Warren

 

4.              Kansen van kleine gemeenten

 

5.              Verscheidenheid van Gavennaar boven


 


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens