Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                    
De Kerkelijke Gemeente                               

Op 1 januari 1987 is een combinatie tot stand gekomen van de Hervormde Gemeentes van
Wergea en Warten-Warstiens. Deze combinatie heeft tot resultaat gehad dat op 1 januari 1992       deze 2 Kerkelijke Gemeentes zijn samengevoegd tot 1 Gemeente. De naam hievan is                         "Wartengahe".  Vanaf 30 maart 2008 is mevr. Ds. A. Buizer - Tchiengang  als predikant aan deze      Gemeente verbonden. De kerkdiensten in de Hervormde Gemeente vinden bij toerbeurt plaats in Warstiens (1e en 3e zondag) en Warten (2e en 4e zondag). Op de 5e zondag van de maand (indien van toepassing) vindt er geen kerkdienst plaats.

It logo fan de Gemeente Wartengahe:                                         


De betekenis:

In de wapenkunde verwijst een klaverblad naar gras- en weidebezit en veeteelt. Het gaffelkruis ligt op drie aansluitende letters W, de beginletters van de drie dorpen Warten, Wergea en Warstiens. Het model van het kruis is gekozen omdat het de lijnen volgt van het klaverblad.

Het klaverblad is een geluksteken en ook een teken van hoop. In christelijke symboliek vertolkt het klaverblad de goddelijke drie-eenheid.

Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens