Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                
actie kerktoren

Aan de inwoners van Warten en omstreken,

 

Velen van u herkennen ons dorp aan haar silhouet. Kenmerkende gebouwen voor Warten zijn naast “de helling” en de grote loods op het terrein van de grote jachthaven, de toren van het kerkgebouw in het midden van het dorp. Al eeuwen siert de toren het silhouet van ons dorp. En met u hopen wij ook dat dit nog vele eeuwen zo zal blijven.

 

Echter, net als met zo vele zaken, knaagt ook hier de tand des tijds. Zoals velen van u met ons hebben kunnen constateren, verkeert de toren van de Hervormde Kerk in slechte staat van onderhoud. Dat hier de laatste decennia weinig tot geen onderhoud aan is gepleegd, had onder meer te maken met de landelijke discussie bij wie de toren zelf in eigendom was. Van de burgerlijke gemeente of van de kerkelijke gemeente. In 2004 is bepaald dat de toren toebehoort aan de kerkelijke gemeente. Doordat de kerk de status heeft van nationaal monument kon het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente “Wartengahe” een 10-jarig onderhoudscontract afsluiten t.a.v. het onderhoud. Hierdoor kan de kerkelijke gemeente 50% van de kosten declareren bij het Nationale Restauratiefonds. Echter blijft over dat de kerkelijke gemeente zelf ook 50% in de kosten moet bijdragen. Daar het hierbij om een aanzienlijk bedrag gaat, zult u begrijpen.

 

Het College heeft echter besloten om het groot onderhoud aan de toren van Warten in 2007 ter hand te nemen, omreden dat langer wachten steeds hogere kosten met zich mee zullen brengen.

 

Temeer daar de toren een gezichtsbepalend beeld is voor het dorp Warten en vele dorpsgenoten de toren een warm hart toedragen, willen wij graag in samenwerking met u in dit najaar acties opstarten. Met als doel extra gelden te generen t.b.v. het groot onderhoud aan de toren. Als kerkelijke gemeente willen wij investeren in dit karakteristieke stukje in Warten. Echter dit kunnen we niet alleen. Vandaar dat wij in samenspraak met Dorpsbelangen Warten hebben besloten tot dit schrijven. Dorpsbelangen onderschrijft het belang van de toren voor ons dorp.

 

Na de zomer willen wij dan ook dorpsgenoten vragen om met ons ideeŽn uit te werken in welke vorm wij het dorp Warten hierbij kunnen betrekken. Mocht u alvast interesse hebben dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Wartengahe, Piet van der Velde (058-2552874).

 

College van Kerkrentmeesters                                       Dorpsbelangen Warten

van de Herv. Gem. “Wartengahe”

 

Wilt u deze aktie steunen, of wilt u infomatie over deze aktie,

neem dan kontakt op met Piet van der Velde


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens